Kosovë - Test 1

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Pse ngasja natën është e rrezikshme?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat shenja e rregullojnë përparësinë e kalimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si paralajmërohen pjesëmarrësit në komunikacion?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse gjatë ngasjes keni hasur në dy trekëndësha të sigurisë të vendosur në rrugë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës automobilistike e destinuar për çkyçje të mjeteve nga rrjedha e komunikacionit në rrugë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A duhet me shenjë përkatëse të shënohet mjeti i cili drejtohet nga personi me aftësi të kufizuar?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në teposhtëze të gjatë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë kyçjes në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çfarë na ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rrugën njëkahëshe?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje), si do të veproni?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka duhet të keni parasysh që ngasja të jetë ekonomike?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet sinajlizues të automjetit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?