Kosovë - Test 10

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si është duke vepruar shoferi i mjeti të kombinuar?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejpërdrejt para vendit të rrezikut?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Sa duhet të jetë distanca ndërmjet dy veturave të cilat tërheqin kamp- shtëpiza të cilat lëvzin njera pas tjetrës (në pjesën e rrugës ku lejohet tejkalimi)?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e vogël e lejuar në autostradë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës automobilistike e destinuar për çkyçje të mjeteve nga rrjedha e komunikacionit në rrugë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar nëse gjatë ngasjes është formuar pyka ujore (akuaplaning)?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë ç’kyçjs nga rruga kryesore jashtë vendbanimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur në rrugën kryesore?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që përveç ulëses së shoferit ka më së shumti tetë ulëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në çka duhet përqëndruar vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , ku ekziston edhe vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i mjeteve drejtëpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat mjete në defekt nuk lejohen të tërhiqen në litar?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
A ju lejohet kalimi këmbësorve, si në këtë situatë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhërave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje)?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes i rritë shpenzimet e karburantit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çfarë kujdesi duhet pasur sa i përket pneumatikëve (gomave)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si bëhen kontrollimet teknike?