Kosovë - Test 12

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Me rastin e tejkalimit të biçikletës, sa duhet të jetë distanca anësore e sigurisë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka e karakterizon ngasjen në qytet?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Vetura është duke kryer veprimin e tejkalimit si në foto, si e vlerësoni këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se hyni në rrugën një kahëshe?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë ngasjes në pjesën e rrugës të mbuluar me akull?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik të cilin e lëshon organi kompetent dhe i cili dëshmon të drejtën për ta drejtuar kategorinë e caktuar të mjeteve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime lejohet tejkalimi?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime tramvaji ka përparësi kalimi pamarrë parasyshë nga cila anë vjen?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet personi që në çfarëdo mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë magjistrale?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga çka mund të lind një rrezik në komunikacion?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka jeni të obliguar kur i afroheni kryqëzimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autostradë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të rrezikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktor ndikojnë negativisht në gjendjen psiko fizike te shoferi?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka ju preferohet të kontrollohet në mjet para se të ndizet motori?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi mbështetës (amortizerët)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
A ndikon katalizatori në ruajtjen e ambientit gjatë ngasjes?