Kosovë - Test 13

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i veturës në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që gjatë frenimit të vrullshëm mjeti bartet anash?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet të veproj shoferi me sendet të cilat i hasë në rrugë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga prej momentit të vërjetjës së rrezikut e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet personi që në çfarëdo mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit me defekt natën?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cila drita aktivizohen me rastin e përdorimit të frenit punuës?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Sa është distanca e vendosjes së shenjës së rrezikut nga vendi i rrezikut në rrugë jashtë vendbanimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënje kanë dritat e ndezura si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ju detyron të bëni kthimin gjysëm rrethor?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çfarë mundëson friksioni te mjeti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka duhet kontrolluar te timoni për shkaqe sigurie?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që vjen deri te nxemja e motorit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambijentin gjatë ngasjes dhe të kursejm karburant?