Test 14

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprojë shoferi i automjetit A, kur është duke u tejkaluar nga automjeti tjetër?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në çka duhet të përqëndrojë vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ngasja bëhet e rrezikshme?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër autoudhë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet zona në një qendër të banuar, e shënuar me shenjë përkatëse të trafikut, në të cilën mjetet nuk duhet të lëvizin me shpejtësi më të madhe se lëvizja e këmbësorit dhe në të cilën lojërat për fëmijë janë të lejuara në tërë zonën?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër shi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja e ngritur ose e shënuar në një mënyrë tjetër, e cila gjendet në rrugën qarkulluese dhe e cila është caktuar për qëndrim të përkohshëm të këmbësorëve të cilët kalojnë nëpër rrugën për hyrje ose dalje nga mjeti që kryen transport publik?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Për cilat rrugë vlejë kufizimi i shpejtësia 80 km/h nëse me shenjë të trafikut nuk është përcaktuar ndryshe?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në motoudhë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi për shoferin sa i përket shenjave të trafikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A ju lejohet të tejkalojni mjetin në pjesën e rrugës të kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës në trafik e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun për mjetet transportuese-kamionë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit te shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çfarë shërben tabela kontrolluese te automjeti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si duhet ruajtur ambijentin gjatë ngasjes (Eko-ngasja)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë vibracionet dhe zhurma e mjetit në aftësitë e shoferit?