Kosovë - Test 15

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet kthimi majtas në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A paraqet ngasja natën rrezik?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi në afërësi të qafë malit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë para kthesës në rrugë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A i zbatojnë rregullat e komunikacionit mjetet nën përcjellje?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku është ndaluar parkimi i mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtse)?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me kushte të caktuara me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Kur duhet përshtatur shpejtësinë gjatë ngasjes në kthesa?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar për veturën e cila terheq kamp-shtëpizën?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si është radhitja e dritave në semafor nga lartë-poshtë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Kur duhet të vendoset rripi i sigurisë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cila dritë ndizet në semafor pas dritës së verdhë të pandërprerë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon kryqëzimin me rrugën sekondare në këndë të drejt nga dy anët?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni tërheqë anash?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti?