Test 15

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motoçikletës në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse e drejtoni traktorin?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me mjetin e juaj e tërhiqni kamp-shtëpizën?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A iu lejohet mjeteve me përparësi kalimi kur janë në intervenim ta ndërpresin kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik i cili përdoret gjatë shkaktimit të aksidenteve në trafikun rrugor me dëme të vogla materiale, i cili lëshohet nga organi kompetent?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Jeni ndalur për t’i zbritur fëmijët nga mjeti, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit të mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat kolona nuk i lejohet shoferit që t’i ndërpresë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet zona në një qendër të banuar, e shënuar me shenjë përkatëse të trafikut, në të cilën mjetet nuk duhet të lëvizin me shpejtësi më të madhe se lëvizja e këmbësorit dhe në të cilën lojërat për fëmijë janë të lejuara në tërë zonën?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në kohën kur i afroheni vendkalimit hekurudhor, fillojnë të lëshohen mbrojtëset. Si do të veproni në këtë rast?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet të bartet fëmija deri 3 vjeç në mjetin e udhëtarëve (veturë)?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur duhet të rritet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në borë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon se trafiku zhvillohet në të dy kah?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Automjet i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Parimisht cila dëme që i ka shkaktuar mjeti i mbulon sigurimi nga autopërgjegjësia?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si paraqitet lodhja gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?