Test 16

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Nga shiriti i majtë i skajshëm, në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjysmëbarrierat kanë filluar të ngriten?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Me çka vlerësohen marrdhëniet e ndërsjella të pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime vlejnë rregullat e krahut të djathtë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni gjatë mjegullës?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik i cili përdoret gjatë shkaktimit të aksidenteve në trafikun rrugor me dëme të vogla materiale, i cili lëshohet nga organi kompetent?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë brenda zonës urbane?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në kulturën e trafikut?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka ndikonë në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut tregon kufizimin maksimal të shpejtësisë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, ç parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon temperatura e ulët në kabinen e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka do të ndikojë në shpenzim të madh të karburantit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatikë (goma)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit nga ana e shoferit gjatë ngasjes?