Test 17

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e trafikut si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet sjellur gjatë ngasjes së mjetit natën?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet të kaloni vendkalimin hekurudhor pa shenja të trafikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet ta ngasë mjetin shoferi në rrugë publike?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e automjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e bashkësisë së mjeteve të ngarkuara në defekt?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e shenjave të obligimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të ketë parasysh shoferi gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Automjet i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Automjet i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon kryqëzimin me rrugën sekondare në kënd të drejtë nga të dy anët?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
A duhet të respektojnë shenjën e dhënë nga polici të gjithë pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që në tablen kontrolluese ndizet shenja e “vajit të motorit”?