Kosovë - Test 17

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Vetura para jush ka dhënë tregues drejtimi për t’u kthyer majtas, a ju lejohet tejkalimi, në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasyshë në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste natën, në mjetin e parkuar nuk ka nevojë të jenë të ndezura dritat për shënimin e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A lejohet terëheqja e mjetit me defekt nëse sistemi i drejtimit nuk funksionon?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si mund të jetë i rregulluar komunikacioni në kryqëzim?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Me çka i paralajmëron biçiklisti veprimet nëse nuk i ka treguesit e drejtimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në kryqëzim jeni duke lëvizur në rrugën me përparësi kalimi, në cilat raste nuk ju lejohet të hyni në kryqëzim?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës në komunikacion e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lajmëron se komunikacioni zhvillohet në të dy kahjet?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Cili nga pjesëmarrësit në këtë kryqëzim lëviz i pari ?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?