Test 18

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Kur duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Shoferi i automjetit të udhëtarëve hyn në trafik duke lëvizur prapa. Si e vlerësoni këtë situatë ?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Automjeti para jush ka dhënë treguesin e drejtimi për t’u kthyer majtas. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mos mbajtjes së distancës së sigurisë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit me defekt natën?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autoudhë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni nëpër valë të gjelbërt?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet, kalimi me mjet pranë një mjeti tjetër të ndalur a të parkuar, ose pranë një objekti që gjendet në shiritin e trafikut nëpër të cilin lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit bashkangjitës?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilët janë pjesëmarrësit më të rrezikuar në trafikun rrugor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat hapësira (zona) duhet të jenë të lira nëse vjen deri te ngecja (bllokada) në rrugë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çk a paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lart e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë/tabelë tregon shtrirjen e rrugës me përparësi kalimi djathtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes natën jeni i lodhur?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejm karburant (Eko-ngasja)?