Test 19

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprojë shoferi i automjetit të bardhë, derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse gjatë ngasjes keni hasur në dy trekëndësha të sigurisë të vendosur në rrugë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejtpërdrejt para vendit të rrezikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjet me veprim motorik dhe mjetet e bashkangjitura, të cilat në trafikun rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në rrugë nacionale?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ndaj cilëve pjesëmarrës në trafik nuk vlenë parimi i besueshmërisë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Gjatë ngasjes në autoudhë keni kaluar gabimisht daljen e dëshiruar. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime mjetet nën përcjellje, kur janë në intervenim kanë përparësi kalimi?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka pengon ngasjen?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si veprojnë shoferët e mjeteve që kanë shkaktuar aksident me dëme të vogëla materiale?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi i mjetit me veprim motorik është i detyruar ta fikë motorin?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilën grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të lajmërimit?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë narkotikët (droga) në aftësitë e shoferit?