Test 2

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Jashtë zonës urbane në rrugën nacionale e keni ndalur mjetin për shkak defektit. Çfarë kujdesi duhet të keni?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprohet në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e drejtë të situatës në trafikun rrugor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A është e lejuar që shoferi ta zvogëlojë shpejtësinë me frenim të vrullshëm?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore takohen mjetet e kategorisë së njëjtë, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës apo rrugë lagjeje, e cila gjendet në afërsi të shkollës dhe e cila duhet të jetë e shënuar me shenjë të posaçme të trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga prej momentit të vërejtjes së rrezikut e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në rrugë jashtë zonave urbane me një shirit për një kah. Sa duhet të jetë distanca ndërmjet dy mjeteve të cilat tërheqin kamp-shtëpiza të cilat lëvzin njera pas tjetrës?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet prej një shiriti në shiritin tjetër të trafikut për lëvizje në të njëjtin kah, për shkak të rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër motoudhë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane nëse me shenjë trafiku nuk është përcaktuar ndryshe?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk iu lejohen udhëtarëve gjatë ngasjes?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çfarë na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë tregon pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë vibracionet dhe zhurma e mjetit në aftësitë e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?