Kosovë - Test 2

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmëron shenja e komunikacionit?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nëse ngarkesa në veturë kalon pikë më të skajshme më teper se 1m në anën e pasme, si duhet të shënohet?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Pse shoferët e rinjë edhe ata pa provoj e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A lejohet të tejkalohet mjeti në kryqëzim i cili ka sinjalizuar për kthim djathtas?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë brenda vendbanimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi para se të fillojë tejkalimin?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gabimisht jeni rreshtuar në kryqëzim?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë tregon pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lajmëron rrugën magjistrale?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënieje ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët janë faktorët që zvoglojnë aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka është e obligueshme të kontrolloni te sistemi i ftohjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Me çka përcaktohet sasia e alkoolit në gjak?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka shërben tabela kontrolluse (komanduese) në automjeti?