Test 2

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga cili moment fillon rruga e frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A ju lejohet të tejkaloni mjetin tjetër drejtpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si mund të jetë e rregulluar përparësia e kalimi në kryqëzim?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet që ngarkesa në mjet të kalojë më tepër se një metër në pjesën e përparme?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat mjete mund t’i drejtojë shoferi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë ”B”?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në borë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Me çka vlerësohen marrdhëniet e ndërsjella të pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Sa metra ndriçojnë rrugën tufa e dritave të gjata të automjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në rrugë jashtë zonave urbane me një shirit për një kah, sa duhet të jetë distanca ndërmjet mjetit që tërheq kampshtëpizen dhe mjetit të transportit me mas mbi 3.500 kg, të cilat lëvzin njera pas tjetrës?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun për të gjitha automjetet, përveç motoçikletave pa rimorkio anësore?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka shërben tabela kontrolluse (komanduese) në automjet?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?