Kosovë - Test 20

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në autostradë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të komunikacionit duhet të lëvizni?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë ?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë kohës deri sa ju tejkalon mjeti tjetër?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Kur mjetet vijnë në kryqëzim nga kahja e kundërt dhe kthehen majtas nga cila anë përballkalohen?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja në të cilën kryqëzohen ose lidhen (bashkohen), dy a më shumë rrugë si dhe sipërfaqja e gjerë e komunikacionit (sheshet etj), e cila krijohet në kryqëzimin, përkatësisht me lidhjen e rrugëve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Shoferi i biçikletës a duhet ta bartë helmeten mbrojtëse gjatë ngasjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Kur shoferi posaçerisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka ju mundëson dija dhe përvoja në komunikacionin rrugorë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me kushte të caktuara me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë ngasjes nëpër rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i tramvajit i cili kthehet nga rruga dytësore në rrugën kryesore?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tëreheqja e bashkësis së mjeteve të ngarkuar në defekt?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A ka të drejtë t’i drejtoj mjetet e kategorisë B1, shoferi i cili posedon kategorinë B?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënieje ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron në afërsin e ktheses në të djathtë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
A janë të njëjta efektet e frenimit, të frenit punues dhe ndihmësi?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Në cilat raste dërgohet mjeti në kontroll të jashtëzakonshëm?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si mund ta ruajm ambijentin gjatë Eko-ngasjes?