Test 20

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet te keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja e mjetit në rrugë, në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
F ëmijët ndodhen pranë rrugës. Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zones urbane?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk iu lejohen udhëtarëve gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet të përdorin rripin e sigurisë në mjetin e udhëtarëve (veturë)?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet ta ngasë mjetin shoferi në rrugë publike?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para tejkalimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Pse aksidentet zingjirore janë më të shpeshta në autoudhë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë denimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ndalohet tejkalimi?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni nëpër autoudhë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut na obligon të vazhdojmë lëvizjen vetëm drejt?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çk a paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilët janë faktorët që shkaktojnë lodhjen e shoferit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si ndikon shtypja e ulët e ajrit në pneumatikë (goma)?