Kosovë - Test 21

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Fëmijët ndodhen pranë rrugës, si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur personi i verbër e kalon rrugën?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat rregulla nuk i zbatojn mjetet nën përcjellje kur janë në intervenim?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë kyçjes në rrugën kryesore jashtë vendbanimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesëmarrësi në komunikacion i cili në rrugë drejton mjetin rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me veturën e juaj e tërhiqni kamp-shtëpizën?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e nagsjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet tejkalimi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik i destinuar për bartjen e personave dhe sendeve, masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk i kalon 3.500 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të kenë parasysh gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si e dini se jeni duke lëvizur në rrugën dytësore?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “M” ?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi për shoferin që ngasja të jetë e sigurtë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e komunikacionit ndalon kthimin gjysëm rrethor?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura në semafor?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si paraqitet lodhja gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si mund të ruhet ambijenti?