Test 21

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili has në personin i cili punon në rrugë dhe e ka ngritur flamurin e gjelbër?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës me dy kahe?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet pasur parasysh kur i afroheni një kryqëzimi me rrethrrotullim me shumë shirita të trafikut?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka paralajmron drita e kuqe në vendkalimin hekurudhor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Kur shoferi posaçërisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çfarë ju njoftojnë shenjat e lajmërimit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zones urbane?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat zona fëmijës i cili i ka mbushur nëntë vjet i lejohet drejtimi i biçikletës?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në autoudhë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon kthimin majtas?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?