Kosovë - Test 22

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave të banuara, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja drejt në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Jeni duke lëvizur parapa veturës ngjyrë hiri, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga cili moment fillon rruga e frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çfarë zëri aukustik duhet ti japë mjeti?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë para kthesës?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës automobilistike, e destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me një apo me më shumë shirita komunikacionit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur ju afroheni kryqëzimit i cili është rregulluar me semaforë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A është e lejuar që shoferi ta zvogëlojë shpejtësinë me frenim të vrullshëm?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ç’fare është ngjyra bazë e shenjave të ndalimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet personi që në çfarëdo mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet ndërrimi i shiritit nëse është vija e plotë gjatësore para kryqëzimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë gjatë tërheqjes së mjetit në defekt?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur autobusi kyçet në rrugë nga vendndalja e autobusëve (brenda vendbanimit)?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çdo të thotë dora e ngritur lartë e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ju tregon afërsin e vendkalimit për këmbësorë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë vibracionet dhe zhurma e mjetit në aftësitë e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet që dobësohet bateria?