Kosovë - Test 23

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e komunikacionit në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja këmbësorëve, nëpër autostradë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e shenjave të rrezikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz vetëm me fuqinë e shoferit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni në afërsi të rrugës, në trotuar ku luajnë fëmijët me top?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A duhet ta bartë helmetën mbrojtëse shoferi dhe personi i cili bartet në çiklomotor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferi që me mjet të lëvizë mbi binarë në rrugët në nivel?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik të cilin e lëshon organi kompetent dhe i cili dëshmon të drejtën për ta drejtuar kategorinë e caktuar të mjeteve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat dokumente duhet ti ketë me vete shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ç’farë domethenie ka ngjyra e kuqe në semafor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para dhe gjatë tejkalimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë na lajmron fillimin e rrugës së rezervuar për komunikacionin e automjeteve?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka do të thotë nëse në semafor është e ndezur drita e gjelbër vezulluese (me ndërprerje)?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje)?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
A kanë ndikim negativ të gjitha medikamentet (barërat) te shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilës mënyrë të ngasjes duhet shmangur që të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikonë alkoholi te aftësia e shoferit gjatë ngasjes?