Test 23

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë ?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A lejohet ngarkesa në mjet kalon pikën më të skajshme në anën e pasme më tepër se 1m?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi te perciptimi i situatës së rrezikshme në trafik?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Sa metra ndriçojnë rrugën tufa e dritave të shkurtëra të automjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi i mjetit për njëqind e tetëdhjetë (180) shkallë nga kahu i deritashëm i lëvizjes me qëllim të ndërrimit të kahut të lëvizjes?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat vende rruga mund të jetë me baltë dhe e rrëshqitshme?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Nga cila anë mund ta anashkalojë shoferi ishullin për këmbësorë i cili gjendet në mes të rrugës me një kah?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Deri ku vlejnë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës që shërben për lëvizje të biçikletave dhe të mopedëve, e cila shtrihet përgjatë rrugës qarkulluese që është e shënuar me vijë gjatësore në rrugën qarkulluese?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse e drejtoni traktorin?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nën cila kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë hyrjes në motoudhë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë drita e verdhë vezulluese në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon kthimin majtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben ndërruesi i shpejtësisë?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi frenues i mjetit?