Test 23

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjesi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur doni të hyni në trafik nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mosmbajtjes së distancës?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çfarë forme kanë shenjat e rrezikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili synon që me mjet të fillojë tejkalimin?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Çka mundësojnë njohuritë dhe përvoja në trafik?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Kur shoferi posaçërisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat vende rruga mund të jetë me baltë dhe e rrëshqitshme?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet pasur kujdes të shtuar gjatë ngasjes?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A ju lejohet tejkalimi në kryqëzim, i cili është rregulluar me shenjë të trafikut?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi do të keni nëse tërhiqni rimorkion me masë mbi 750 kg, me automjet të udhtarëve (veturë)?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, ç parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron në afërsinë e ktheses në të djathtë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë pajisjet që mundësojnë punën e motorit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Për çka shërben sistemi frenues i mjetit?