Kosovë - Test 24

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë, pas mjetit motorik të ndalur në defekt, në autostradë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka e karakterzon ngasjen në qytet?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës dykahëshe?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A i lejohet ndërrimi i shiritit të komunikacionit, kur ai është i kufizuar me vijë të plotë para kryqëzimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në komunikacion?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me kushte të caktuara me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Për cilat akisdente plotësohet formulari -” Informacioni Evropian”?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesëmarrësi në komunikacion i cili në rrugë drejton mjetin rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes ju pëlcet goma e parë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çfar kujdesi do të keni nëse tërhiqni rimorkion me masë mbi 750 kg, me veturë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë të shpejta?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e frenimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e plotë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lajmëron fillimin e autostradës?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jet radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka do të ndikoj në shpenzim të madh të karburantit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Në çfarë largësie ndriçojnë rrugën dritat e gjata?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Kur do të rriten shpenzimet e karburantit?