Test 24

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cili automjet është duke lëvizur drejt?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Për cilat mjete vlenë kufizimi i shpejtësisë maksimale 40 km/h?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejtpërdrejt para vendit të rrezikut?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë hyrjes në motoudhë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat vende është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet shoferit të qerres?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat karakteristika të rrugës ndikojnë në rritjen e sigurisë në trafikun rrugor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë daljes nga motoudha?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat vende rruga mund të jetë me baltë dhe e rrëshqitshme?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
A jeni të obliguar të kujdeseni për këmbësorin?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut ndalon kthimin gjysmërrethor?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çka paraqet shenja në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme nëse në tabelën kontrolluese ndizet drita e kuqe e temperaturës?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Sa mund të jetë hapi i lirë i lëvizjës së timonit?