Test 25

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
F ëmijët ndodhen pranë rrugës. Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës) tejkalon bashkësinë e mjeteve, në këtë situatë. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h jashtë zones urbane?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat mjete përfshihen në kategorinë B?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Sa metra ndriçojnë rrugën tufa e dritave të gjata të automjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të këmbësorëve nëpër këtë shtresë, e cila është shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë detyrimet e shoferit para se të ndërmarrë ndonjë veprim?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e shenjave të obligimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilën formë kanë shenjat e lajmërimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
A iu lejohet lëvizja këmbësorëve në këtë situatë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cilat nga shenjat bëjnë pjesë në grupin e shenjave të lajmërimit?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes ndikon në kursimin e karburantit dhe në mbrojtjen e ambientit (Eko-ngasja)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë sistemet themelore në automjet që janë më rëndësi për sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi elektrik i automjetit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka nënkuptojmë me sistemin frenues të mjeteve?