Test 25

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet llogaritur në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si reagojnë fëmijët në rrugë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka ndikonë në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur me mjet i afroheni kryqëzimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Kur duhet të rritet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në çfarë distance vendosen shenjat e rrezikut nga vendi i rrezikut në rrugë jashtë zonës urbane?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si mund të terhiqet mjeti i cili është në defekt?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat shpejtësi vlejnë në motoudhë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet ta ngasë mjetin shoferi në rrugë publike?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet që shoferët e rinj dhe pa përvojë shkaktojnë aksidente rrugore?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste natën në mjetin e parkuar nuk ka nevojë të jenë të ndezura dritat për shënimin e mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A duhet të përdorin rripin e sigurisë personat të cilët barten në mjetin e udhëtarëve (veturës)?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon se trafiku zhvillohet në të dy kah?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka ndezja e dritës së gjelbër në semafor?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Në cilat raste përjashtohet e drejta e kompensimit në rast aksidenti?