Kosovë - Test 25

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cili duhet të jetë kujdesi juaj në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilët treguesit të drejtimit ndizën gjatë ngasjes prapa?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet nëse gjatë frenimit mjeti bartet anash?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik i destinuar për bartjen e personave dhe sendeve, masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk i kalon 3.500 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat kushtet duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes ju pëlcet goma e parë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “T”?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ç’farë sinjali të zërit japin mjetet me përparësi kalimi?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet biçiklistit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë dhe në cilin grup bëjnë pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të lajmërimit?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Pse duhet të përdoret rripi i sigurisë në veturë?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Kur bëhet ndrrimi i vajit në motor?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi frenues i mjetit?