Test 26

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës), deri sa jeni duke e tejkaluar?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga cili moment fillon rruga e frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi, në kryqëzim me rrethrrotullim?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A lejohet të tejkalohet mjeti në kryqëzim i cili ka sinjalizuar për kthim djathtas?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet prej një shiriti në shiritin tjetër të trafikut për lëvizje në të njëjtin kah, për shkak të rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat zona fëmijës i cili i ka mbushur nëntë vjet i lejohet drejtimi i biçikletës?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në motoudhë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat shpejtësi vlejnë në motoudhë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë hyrjes në motoudhë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes të mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të trafikut e rregullojnë përparësnë e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lartë e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e kryqëzimit me rrethrrotullim?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit te shoferi gjatë ngasjes?