Kosovë - Test 27

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka e karakterzon ngasjen në qytet?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në tunel?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet frenuar në teposhtëze të gjatë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime mjetet nën përcjellje ku janë intervenim kanë përparësi kalimi?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjes në përpjetëze të gjatë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Nën cilat kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) e rrotave me rrugë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në kohën kur afroheni vendkalimit hekurudhor, fillojnë të lëshohen mbrojtset, si do të veproni?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Deri sa metra lejohet ngakesa të kaloj pjesën e përparme të mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit,dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
A duhet të respektojn shenjën e dhënë nga polici të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lajmëron kufizimin maksimal të shpejtësisë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si mund të ruhet ambijenti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka duhet kontrolluar në pneumatikët (gomat) e mjetit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben “kartoni i gjelbër”?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?