Test 29

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur shigjeta e gjelbër. A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat kushtet duhet të plotësojnë personat kur kafshët grahen natën ose ditën gjatë dukshmërisë së vështirësuar?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka duhet pasur parasysh kur i afroheni një kryqëzimi me rrethrrotullim me shumë shirita të trafikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e bashkësisë së mjeteve të ngarkuara në defekt?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur hyni nga rruga e dheut me rrugën me asfaltë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi pjesëmarrës i aksidentit më dëme të mëdha materiale?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në kryqëzim jeni duke lëvizur në rrugën me përparësi kalimi. Në cilat raste nuk ju lejohet të hyni në kryqëzim?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet rrethana kur nuk mund të vihet re a të dallohet qartë ambienti në të cilin ndodhet pjesëmarrësi në trafik, në përgjithësi prej muzgut deri në agim, si dhe gjatë kushteve të vështira atmosferike nga agimit deri në muzg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Pse është me rendësi që shoferi paraprakisht të njoftohet për kryqëzimin me shumë shirita për një kah?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Kush është përgjegjës nëse personi nuk e ka përdorur rripinë e sigurisë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paraqet shenja në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të rrezikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet që dobësohet bateria?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet që mundësojnë punën e motorit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?