Kosovë - Test 29

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Nga cila anë do të anashkaloni, në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Gjatë ngasjes kemi hasur në situatën si në foto, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet shënuar mjeti i cili transporton fëmijë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i pamundur, cili mjet duhet të lëvizë prapa?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në tunel?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet nisja e vrullëshme nga vendi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Brenda vendbanimit rruga ka dy shirita për një kahje, si do ta ngasni veturën?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilët persona nuk lejohen të barten në ulësen e përparme të vetures?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet të vendoset ngarkesa në mjetë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka është me rëndësi te perceptimi i mirë i situatës në komunikacionin rrugorë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilët faktorë ndikojnë pozitivisht në aftësinë e parshikimit të situave të rrezikshme në komunikacionin rrugor?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënieje ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lajmron rekomandimin e shpejtësisë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikonë alkoholi te aftësia e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon temepratura e lartë në kabinën e shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë sistemet themelore në mjetin motorik që janë më rëndësi për siguirinë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat pije nuk lejohet të konsumohen drejtëpërdrejtë para dhe gjatë ngasjes?