Test 3

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë ?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Shoferi i automjeti të udhëtarëve (veturës) është duke kryer veprimin e tejkalimit si në foto. Si e vlerësoni këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i dy mjeteve njëkohësisht?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nën cila kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë hyrjes në motoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës e cila kalon përtej binarëve hekurudhorë ose të tramvajit në të njëjtin nivel, e cila mund të jetë e siguruar fizikisht me mbrojtëse dhe gjysmëmbrojtëse, me shenja të trafikut apo e pasiguruar?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A i lejohet këmbësorit të kalojë rrugën jashtë vendkalimit të këmbësorëve?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni që jeni duke lëvizur në rrugën kryesore?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës apo rrugë lagjeje, e cila gjendet në afërsi të shkollës dhe e cila duhet të jetë e shënuar me shenjë të posaçme të trafikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet të sistemohet ngarkesa në mjet?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet ta mbajnë helmeten mbrojtëse?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet shoferit të qerres?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Pas një kohe ngasjeje (udhëtimi) të gjatë, doni të dilni nga autoudha. Çka duhet pasur parasysh në këtë rast?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cila dritë ndizet në semafor pas dritës së verdhë të pandërprerë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Pas cilës shenjë na lejohet lëvizja djathtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mundësojnë punën e motorit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilës mënyrë të ngasjes duhet shmangur që të kursehet karburanti?