Kosovë - Test 3

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar e lëvizjes në autostradë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë, pas mjetit motorik të ndalur në defekt, në autostradë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilët faktorë ndikojnë pozitivisht në aftësinë e parshikimit të situave të rrezikshme në komunikacionin rrugor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Kur shoferi duhet ta zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Me çka përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ç’farë forme kanë shenjat e lajmërimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku është e ndaluar ngasja prapa?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si bëhet kthimi majtas nga rruga një kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryeshe?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqa e rregulluar posaçërisht për lëvizjen e këmbësorëve, e cila nuk është në nivel me rrugën automobilistike ose është e ndarë në mënyrë tjetër nga rruga?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat vende është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat vende është i ndaluar kthimi gjysëm rrethor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet transporti i personave në mjetin bashkangjitës të ciilin e tërheqë çiklomotori?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i traktorit në pjesën e rrugës ku është e kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e kombinuar?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim komunikacionin për mjetet motorike të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikonjnë narkotikët (droga) në aftësitë e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Kush mund ta kryej kontrollimin teknik të mjeteve?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Në çfarë largësie ndriçojnë rrugën dritat e shkurtra?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Në cilat raste përdoret freni i parkimit?