Kosovë - Test 30

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e komunikacionit rrugor ?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A jeni të obliguar për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Pse duhet të kemi kujdes të shtuar ndaj personave të moshuar?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si do të veproni në rastin e kyçjes në komunikacion nga vendparkimi që gjendet përgjatë rrugës?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku është e ndaluar ndalja e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet personi që në çfarëdo mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Kur duhet ta rritni distancën e sigurisë kur lëvizni njeri pas tjetrit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinjë gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet nëse gjatë frenimit vëreni se mjeti i juaj bartet anashë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që përveç ulëses së shoferit ka më së shumti tetë ulëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si komunikojnë pjesëmarrësit në komunikacion?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes keni hasur një shtresë të madhe ujit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet të sistemohet ngarkesa në mjet?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Ç’domethënie ka pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e komunikacionit tregon se jeni duke lëvizur në rrugën një kahëshe?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Vetura e kuqe dëshiron të kthehet majtas, a është rreshtuar drejtë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si është e rregulluar e drejta e përparsisë së kalimit në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Kur do të rriten shpenzimet e karburantit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje ju mbrojnë prej lëndimeve gjatë aksidentit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet sinjalizuese të automjetit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi elektrik te automjeti?