Kosovë - Test 31

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e komunikacionit, si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në shiritin e komunikacionit për mjetet e transportit publik të udhëtarve?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në cilat raste duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çfarë ngjyre japin dritat e gjata për ndriçimin e rrugës?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet të jetë radhitja e veprime për të vështruar komunikacionin nga prapa?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës automobilistike, e destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me një apo me më shumë shirita komunikacionit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë ngasjes nëpër autostradë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse punëtori i autorizuar gjatë punimeve në rrugë ngrit flamurin e gjelbërt?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili hasë mjetet nën përcjellje?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka është me rëndësi për shoferin gjatë ngasjes?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk ju lejohen udhëtarve gjatë ngasjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur do të ndalet mjeti motorik me rastin e frenimit me frenin punues?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , ku ekziston edhe vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka do të thotë ndezja e dritës së kuqe së bashku me shigjetën plotësuese në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon komunikacionin për mjetet transportuese-kamion?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi frenues i mjetit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasje?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që në tabelën kontrolluese ndezet shenja e “vajit të motorit”?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatik (goma)?