Test 31

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të kemi parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur doni të hyni në trafik nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste natën në mjetin e parkuar nuk ka nevojë të jenë të ndezura dritat për shënimin e mjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e simboleve te shenjat e rrezikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në tunel?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti me dy ose me tri rrota, tek i cili pa marrë parasysh mënyrën se si vihet në lëvizje, shpejtësia e konstruksionit nuk i kalon dyzet e pesë (45) km/h, kapaciteti i punës së motorit me djegie të brendshme është deri në pesëdhjetë (50) cm3 ose me fuqi të vazhdueshme që vihet në lëvizje me elektromotor i cili nuk e kalon fuqinë katër (4) kW?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çfarë ju njoftojnë shenjat e lajmërimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat rregullat vlejnë për këmbësorë gjatë lëvizjes jashtë zonës urbane?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik i cili përdoret gjatë shkaktimit të aksidenteve në trafikun rrugor me dëme të vogla materiale, i cili lëshohet nga organi kompetent?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi në afërësi të qafë së malit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Sa është koha mesatare e reagimit të shoferit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilën grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Per çka sherbejn vijat e dyfishta të nderprera?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë na tregon fillimin e motoudhës?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko -fizike të shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejmë karburantin?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët janë faktorët që shkaktojnë lodhjen e shoferit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?