Test 33

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Shoferi ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet ndrrimi i shiritit për kthim majtas, në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi i mjetit me veprim motorik është i detyruar ta fikë motorin?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në rrugë jashtë zonave urbane me një shirit për një kah. Sa duhet të jetë distanca ndërmjet dy mjeteve të cilat tërheqin kamp-shtëpiza të cilat lëvzin njera pas tjetrës?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
A lejohet terëheqja e mjetit me defekt nëse sistemi i drejtimit nuk funksionon?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë hyrjes në autoudhë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në rrugë të drejtë e të gjatë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka duhet të ketë parasysh shoferi gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk lejohet ndërrimi i shiritave para kryqëzimit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A ju lejohet të tejkalojni mjetin në pjesën e rrugës të kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet nisja e vrullshme nga vendi?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka paralajmrojnë shenjat e rrezikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka ndalohet në tunel?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon tarfikun për transportin publikë të udhëtarëve?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e kombinuar?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka shërben tabela kontrolluse (komanduese) në automjet?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?