Kosovë - Test 33

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja e mjetit në rrugë, në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i dy mjeteve njëkohësisht?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çilët janë shoferët e rrezikshëm?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse rruga është e rrëshqitshme?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që përveç ulëses së shoferit ka më së shumti tetë ulëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmruese të dritës?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurtë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës automobilistike, e destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me një apo me më shumë shirita komunikacionit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autostradë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur në kryqëzim duhet të jepni përparësi kalimi mjetit që vjen nga krahu i majtë i juaj?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon shenjave të grupit të urdhërave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë pasojat e mundshme nëse shtypja në pneumatikë ( goma) është më e ulët se sa parashihet?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ta ruajm ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si duhet ruajtur ambijentin gjatë ngasjes (Eko-ngasja)?