Test 34

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet ndrrimi i shiritit për kthim majtas, në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Gjatë ngasjes keni hasur në situatën si në foto. Ç keni parasysh?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë zonës urbane (autobusi ka sinjalizuar për hyrje në shiritin e trafikut), në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e trafikut rrugor?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A iu lejohet mjeteve me përparësi kalimi kur janë në intervenim ta ndërpresin kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Me çka përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cila janë shenjat tërthore në rrugë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur ju i afroheni kryqëzimit i cili është rregulluar me semaforë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në motoudhë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjeteve me dy rrota?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h jashtë zones urbane?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si duhet të vendoset ngarkesa në mjet?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në kohën kur i afroheni vendkalimit hekurudhor, fillojnë të lëshohen mbrojtëset. Si do të veproni në këtë rast?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Kur konsiderohen se janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni prasysh nëse keni hasur shenjën “Afërsia e tunelit”?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çfarë zëri aukustik duhet të japë mjeti?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cili udhëtregues tregon rrugën nacionale?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni sipas shenjës në foto?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si duhet ruajtur ambijentin gjatë ngasjes (Eko-ngasja)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatikë (goma)?