Test 35

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur shigjeta e gjelbër. A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Autobusi hyn në shiritin e trafikut nga vendndalja e autobusit jashtë zonës urbane. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Nga shiriti i majtë i skajshëm, në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Pse shoferët e rinj dhe ata pa përvojë e rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë nacionale?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në motoudhë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferët që kanë shkaktuar aksident nuk kanë të drejtë ta plotësojnë formularin evropian të aksidenteve, por duhet të njoftohet policia?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat shpejtësi vlejnë në autoudhë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballkalimin?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit në rrugë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese tregon shiritin e lirë për lëvizje?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilin grupë të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?