Kosovë - Test 35

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja, në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë vendbanimit në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Kur shiu ka ndikim më të madhë në zgjatjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Kush është përgjegjës nëse personi nuk e ka përdorur rripinë e sigurisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat hapësira (zona) duhen të jenë të lira nëse vjen deri te ngecja në rrugë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i pamundur, cili mjet duhet të lëvizë prapa?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk lejohet ndërrimi i shiritave para kryqëzimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi me mjet për 180 shkallë nga kahja e deritashme e lëvizjes për arsye të futjes në kahje të kundërt të lëvizjes?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Nëse vjen deri te ngecja në autostradë, si duhet të sillen shoferët e mjeteve motorike në kolona?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat vende rruga mund të jetë me baltë dhe e rrëshqitshme?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Sa duhet të jetë distanca anësore gjatë tejkalimit të mjeteve me dy rrota?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë kyçjes dhe ç’kyçjes në rrugë jashtë vendbanimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e kombinuar?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e komunikacionit na ndalon komunikacionin në një kahje të lëvizjes?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënieje ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat pije nuk lejohet të konsumohen drejtëpërdrejtë para dhe gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Sa mund të jetë hapi i lirë i lëvizjës së timonit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mund ta mbrojnë ambientin?