Kosovë - Test 36

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilët shofer e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rastë të mjetit në defekt në autostradë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohe ndalja?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik të cilin e lëshon organi kompetent dhe i cili dëshmon të drejtën për ta drejtuar kategorinë e caktuar të mjeteve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi duhet ngasur mjetin me kujdes të shtuar?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz vetëm me fuqinë e shoferit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në çfarë distance para vendkalimit të këmbësorëve ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në sjelljen e personit në komunikacionin rrugor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A ndikon rruga në sigurinë e komunikacionit rrugore?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejpërdrejt para vendit të rrezikut?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë dhe në cilin grup bëjnë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese ju tregon shiritin e lirë për lëvizje?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit nëpër kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi elektrik te automjeti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit tek shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë vetura?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?