Test 37

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra ?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet personit i cili drejton biçikletën?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Kur mund ta kaloni vendkalimin hekurudhor pa mbrojtëse me dritë të kuqe, pasi që treni ka kaluar?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat mjete mund t’i drejtojë shoferi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë ”B”?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në motoudhë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Kur shoferi duhet ta zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse kryqëzimi është i rregulluar me shenja trafikut?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” . Çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi për pjesmarrësin në trafik sa i përket shenjës së trafikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku duhet ta zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit nëpër kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të lajmërimit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e policit si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Për çka shërben sistemi ABS te automjeti?