Test 37

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cili automjet është duke lëvizur drejt?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i traktorit në pjesën e rrugës së kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet, kalimi me mjet pranë një mjeti tjetër të ndalur a të parkuar, ose pranë një objekti që gjendet në shiritin e trafikut nëpër të cilin lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë daljes nga autoudha?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat rreziqe mund të paraqiten gjatë anashkalimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në rrugë nacionale?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet që lëviz në rrugë me fuqi të motorit të vet, i cili sipas konstruksionit, pajisjeve, veglave e pajimeve është paraparë për transport të personave, përkatësisht të ngarkesave / mallit, për kryerje të punëve a për tërheqje të mjeteve të bashkëngjitura, përveç mjeteve që lëvizin nëpër binarë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si do ngasni mjetin në rrugë me tre shirita, ku trafiku zhvillohet në dy kahe?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku duhet ta zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të kenë parasysh shoferët e rinj dhe pa përvojë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A mund ta drejtojë biçikletën fëmija më i ri se nëntë vjeç në zonën e trafikut të qetë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Sipas kësaj situate, a iu lejohet këmbësorëve kalimi i rrugës?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut na obligon të vazhdojmë lëvizjen vetëm drejt?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti gjatë ngasjes dhe të kursehet karburanti (Eko-ngasja)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi ABS te automjeti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet ndriçuese për ndriçimin e rrugës?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes ndikon në kursimin e karburantit dhe në mbrojtjen e ambientit (Eko-ngasja)?