Kosovë - Test 38

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasyshë në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Jeni duke lëvizur prapa veturës ngjyrë hirit, çka do të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi para se të filloj tejkalimin?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Kur duhet ta zvogëloni shpejtësinë gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes natën,në rrugë është e ndalur kafsha e egër?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja në të cilën kryqëzohen ose lidhen (bashkohen), dy a më shumë rrugë si dhe sipërfaqja e gjerë e komunikacionit (sheshet etj), e cila krijohet në kryqëzimin, përkatësisht me lidhjen e rrugëve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mesë të rrugës një kahëshe?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmruese të dritës?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Nga çka varet gjatësia e rrugës së tejkalimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
S. i quhet grupi i organizuar i këmbësorëve të udhëhequr nga udhëheqësi ose komanduesi i tyre?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si reagojnë fëmijët në rrugë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në çka duhet përqëdruar vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se hyni në rrugën një kahëshe?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit,dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Per çka sherbejn vijat e dyfishta të nderprera?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon kthimin majtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënieje ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka është me rëndësi të kontrollohet te timoni?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çfarë ngjyre ka drita në tabelën kontrolluese kur në automjet janë të ndezura dritat e shkurtëra?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
A lejohet ndryshimi i forcës frenuese te rrotat e boshtit të njëjët gjatë përdorimit të frenit punues?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Parimisht cila dëme që i ka shkaktuar mjeti i mbulon sigurimi nga autopërgjegjësia?