Kosovë - Test 39

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Jashtë vendbanimit, pas mjetit të ndalur në defekt, në çfarë distance duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga cila anë mund ta anashkaloj shoferi ishullin për këmbësor i cili gjindet në mesë të rrugës njëkahëshe?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si bëhet kthimi djathtas nga rruga dy kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryshe?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ç’farë forme kanë shenjat e rrezikut?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
S. i quhet grupi i organizuar i këmbësorëve të udhëhequr nga udhëheqësi ose komanduesi i tyre?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjes nëpër shi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të urdhrave të prera që nuk e kan formën e rrethit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja në të cilën kryqëzohen ose lidhen (bashkohen), dy a më shumë rrugë si dhe sipërfaqja e gjerë e komunikacionit (sheshet etj), e cila krijohet në kryqëzimin, përkatësisht me lidhjen e rrugëve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në sa nën grupe ndahen shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi para dhe në vendkalim të këmbësorëve?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Sa duhet të jetë distanca ndërmjet veturës e cila tërheqë kamp shtëpizën dhe kamionit mbi 3.5 tona, të cilët lëvzinin njëri pas tjetrit (në pjesën e rrugës ku lejohet tejkalimi)?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që gjatë frenimit të vrullshëm mjeti bartet anash?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni sipas shenjës në foto?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Ç’domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon mbarimin e shpejtësis më të vogël të lejuar?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si duhet ruajtur ambijentin gjatë ngasjes (Eko-ngasja)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë pasojat e mundshme nëse amortizerët janë në defekt?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen Ekonomike?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Në cilat raste përjashtohet e drejta e kompensimit në rast aksidentit?