Test 39

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprojë shoferi i automjetit të bardhë, derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon ngasjen në qytet?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A i zbatojnë rregullat e trafikut mjetet nën përcjellje?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet të paralajmërohen pjesëmarrësit e tjerë në trafik?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga publike e paraparë vetëm për lëvizje të automjeteve, e cila është e shënuar si e tillë me shenjë përkatëse të trafikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse gjatë ngasjes keni hasur në dy trekëndësha të sigurisë të vendosur në rrugë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejtpërdrejt para vendit të rrezikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni sipas shenjës në foto?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmëron drita e semaforit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut ndalon kthimin gjysmërrethor?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mundësojnë punën e motorit?