Test 39

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në tunel?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës), deri sa jeni duke e tejkaluar?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
C ilin mjet nuk lejohet të tejkalohet?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit në rrugë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë tejkalimit të mjeteve me dy rrota?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilët persona janë të liruar nga përdorimi i rripit të sigurisë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e bashkësisë së mjeteve të ngarkuara në defekt?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat drita përdoren natën gjatë tejkalimit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon rrugën me një kah?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në kryqëzim jeni duke lëvizur në rrugën me përparësi kalimi. Në cilat raste nuk ju lejohet të hyni në kryqëzim?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi për shoferin sa i përket shenjave të trafikut?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon mbarimin e shpejtësisë më të vogël të lejuar?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilën grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejm karburant (Eko-ngasja)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Çka duhet kontrolluar në pneumatikët (gomat) e mjetit?