Test 40

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e trafikut rrugor?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet të përdorin rripin e sigurisë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të veproni para se të filloni tejkalimin?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me mjetin e juaj e tërhiqni kamp-shtëpizën?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në rrugë nacionale?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat shpejtësi vlejnë në motoudhë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Në sa nëngrupe ndahen shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi dërgohet në kontroll të jashtëzakonshëm shëndetësor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni prasysh nëse keni hasur shenjën “Afërsia e tunelit”?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si e kuptoni se mjeti transporton fëmijë /nxënës në mënyrë të organizuar?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, ç parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun në dy kahe?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Per çka sherbejn vijat e dyfishta të nderprera?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për ç’arsye timoni mund të tërheq anash gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilës mënyrë të ngasjes duhet shmangur që të kursehet karburanti?