Kosovë - Test 41

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A lejohet lëvizja e biçiklistëve në autostradë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Ngarkesa (barra) e cila transportohet me veturë, a është shënuar drejt?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat mjetet nuk lejohen të lihen në rrugë, trotuar dhe në brezin mbrojtës të rrugës?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ndalohet tejkalimi?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat mjete motorike kanë përparësi kalimi gjatë kyçjes në autostradë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës automobilistike e destinuar për kalimin e këmbësorëve nëpër shtresën në fjalë e shënuar me shenja përkatëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë çkyçjes nga kryqëzim me rreth rrotullim?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat vende nuk lejohet kthimi gjysëm rrethor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në sjelljen e pjesëmarrësve në komunikacion?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon sjelljen e rrezikshme në komunikacionin rrugor?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmron drita e semaforit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese ju ndalon lëvizjen përgjat shiritit mbi të cilën është vendosur shenja?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Vetura e kuqe kthehet majtas, a është rreshtuar drejtë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mund ta mbrojnë ambientin?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes e ruan ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja)dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çfarë janë llojet e sigurimeve të mjeteve?