Test 41

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ndalohet kalërimi ose grahja e kafshës?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit në defekt ditën në rast të zvogëlimit (dobësimit) të dukshmërisë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi i mjetit për njëqind e tetëdhjetë (180) shkallë nga kahu i deritashëm i lëvizjes me qëllim të ndërrimit të kahut të lëvizjes?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat mjete lejohen të tejkalohen para dhe në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat mjete lejohen të tejkalohen në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhen automjetet të cilat përdorin pajisje sinjalizuese me drita të kuqe të kaltër dhe pajisje akustike me intensitet të ndryshueshëm, si dhe me automjete të zakonshme të policisë gjatë sinjalizimit kur bëjnë përcjelljen e personalitete shtetërore ose mjetet tjera të autorizuar të cilët bëjnë përcjelljen e personaliteteve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat drita aktivizohen me rastin e përdorimit të frenit punues?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si bëhet kthimi djathtas në kryqëzim, nëse me shenjë të trafikut nuk është përcaktuar ndryshe?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohësisht patentë shoferi?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e vendit ku mund të ketë ngrica në rrugë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
A jeni të obliguar të kujdeseni për këmbësorin?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Në cilat raste përjashtohet e drejta e kompensimit në rast aksidenti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?