Kosovë - Test 42

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, a ju lejohet kthimi djathtas?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar shoferi i veturës, derisa jeni duke e tejkaluar?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse në afërsi të rrugës nëpër të cilën ju lëvizni gjenden fëmijët?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në rrugë magjistrale?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në autostradë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
S i q u h e t . m jeti motorik dhe mjetet e bashkangjitura të cilat në komunikacion rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në çfarë distance para dhe prapa shenjës “vendndalje e autobusëve” ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi të dijnë shoferët e rinjë dhe ata pa provojë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilët persona janë të liruar nga përdorimi i rrypit të sigurisë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si do ta indetifikoni personin e verbër në komunikacion?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ç’farë ngjyre jep drita për ngasje prapa?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në shi?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
A ju lejohet kalimi këmbësorve, si në këtë situatë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhërave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
A jeni të obliguar të kujdeseni për këmbësorin?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorët zvoglojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë përparësit e sistemit ABS?