Kosovë - Test 43

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Jeni duke lëvizur parapa veturës ngjyrë hiri, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Sipas situatës në foto,automjeti don të kyqet në rrugë, si duhet vepruar në këtë rastë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autostradë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet të përdorin rrypin e sigurisë në veturë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar përballkalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë kyçjes nga garazha në rrugë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Me cilat pajisje komunikojnë pjesëmarrësit në komunikacion?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacionin rrugorë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Kur mund ta kaloni vendkalimin hekurudhor pa mbrojtëse me dritë të kuqe, pasi që treni ka kaluar?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Pse nuk i lejohet shoferit ngasja me shpejësi shumë të vogël se sa parashihet me shenjë të komunikacionit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë para kthesave në rrugë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilën grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur i ofroheni kryqëzimit dhe në semafor ndriçon drita e kuqe?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e komunikacionit na obligon të vazhdojmë lëvizjen vetëm drejt?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura në semafor?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes ndikon në kursimin e karburantit dhe të mbrohet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasje)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si do të veprohet nëse në tabelën kontrolluese ndezet shenja e “vajit të motorit”?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka duhet kontrolluar te mjeti motorik që të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë përparësit e mjetit të pajisur me katalizator?