Kosovë - Test 45

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka e karakterzon ngasjen në qytet?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar për mjetin i cili terheq mjetin tjetër në defekt?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si mund të jetë e rregulluar përparësia e kalimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës automobilistike e destinuar për çkyçje të mjeteve nga rrjedha e komunikacionit në rrugë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e vogël e lejuar në rrugë të rezervuar për mjete mororike?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet të kaloni vendkalimin hekurudhor pa shenja të komunikacionit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cili është shkaku që timoni gjatë ngasjes terheq anash?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me kushte të caktuara me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ç'farë domethenie ka ngjyra e verdhë e panderprerë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si mund të përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmruese të zërit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Në cilin grupë të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënje kanë dritat e ndezura si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cilit udhëtregues ju tregon rrugën magjistrale?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje)?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Në cilat raste përjashtohet e drejta e kompensimit në rast aksidentit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi ndriçues te automjeti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje ju mbrojnë nga lëndimi në rast aksidentit?