Test 45

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili has në personin i cili punon në rrugë dhe e ka ngritur flamurin e gjelbër?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Nën cilat kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja e ngritur ose e shënuar në një mënyrë tjetër, e cila gjendet në rrugën qarkulluese dhe e cila është caktuar për qëndrim të përkohshëm të këmbësorëve të cilët kalojnë nëpër rrugën për hyrje ose dalje nga mjeti që kryen transport publik?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Nga çka varet gjatësia e rrugës së tejkalimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A duhet të përdorin rripin e sigurisë personat të cilët barten në mjetin e udhëtarëve (veturës)?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cili mjet në defekt nuk lejohet të tërhiqet me lidhje të fortë (bigë)?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës qarkulluese në rrugët nacionale ku shiritat rrugorë janë të ndarë fizikisht, që shërben për lëvizje të mjeteve pa motor dhe të mjeteve të ngadalshme me veprim motorik, si: traktori, makinat e punës, motokultivatori apo të ngjashme?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në rrugë jashtë zonave urbane me një shirit për një kah, sa duhet të jetë distanca ndërmjet mjetit që tërheq kampshtëpizen dhe mjetit të transportit me mas mbi 3.500 kg, të cilat lëvzin njera pas tjetrës?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h jashtë zones urbane?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat mjete përfshihen në kategorinë B?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka ndezja e dritës së gjelbër në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon afërsinë e vendkalimit për këmbësorë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të bllokimit të motorit
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko fizike të shoferit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Sa mund të jetë hapi i lirë i lëvizjës së timonit?