Kosovë - Test 46

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cili duhet të jetë kujdesi juaj në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Me rastin e tejkalimit të biçikletës, sa duhet të jetë distanca anësore e sigurisë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka e karakterizon ngasjen në qytet?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në kryqëzim të rrugës së dheut me rrugën me asfaltë, a vlenë rregulla e krahut të djathtë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në tunel?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili synon që më mjet të filloj tejkalimin?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
S. i quhet grupi i organizuar i këmbësorëve të udhëhequr nga udhëheqësi ose komanduesi i tyre?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ndaj cilëve pjesëmarrës të komunikacionit duhet pasur kujdes të shtuar?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në përpjetëze të gjata?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në autostradë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë kohës deri sa ju tejkalon mjeti tjetër?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e ndërprer në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë na tregon se nuk lejohet ngasja me shpejtësi më të vogël se sa është paraparë me shenjë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Në cilat raste dergohet mjeti në kontrollë të jashtëzakonshëm?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
A konsumohen pneumatikët (gomat) me shtypje të lartë?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit nga ana e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben freni ndihmës te mjeti?