Kosovë - Test 47

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja e veturës
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ç'farë ju njoftojnë shenjat e lajmërimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjeti?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet ngasur nëpër autostradë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me kushte të caktuara me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar përballkalimi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka është me rëndësi te perceptimi i mirë i situatës në komunikacionin rrugorë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga prej momentit të shtypjes së frenit punues e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet pasur parasysh gjatë ngasjes në përpjetëze?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur personi i verbër e kalon rrugën?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bënë pjesë kjo shenjë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cila dritë ndizet në semafor pas dritës së verdhë të pandërprerë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon komunikacionin në dy kahje?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çfarë janë llojet e sigurimeve të mjeteve?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë gabimet më të shpeshta të shoferëve nën ndikimin e alkoolit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çfarë ndikimi kanë amortizerët e dëmtuar?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë shkaktojnë lodhjen e shoferit?