Test 48

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A i lejohet automjetit të udhëtarëve (veturës) parkimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në rrugën anësore nuk ekziston vendkalimi i këmbësorëve. Si do të silleni?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Sa është distanca në mes qerreve që lëvizin në rrugë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë nacionale?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet zona në një qendër të banuar, e shënuar me shenjë përkatëse të trafikut, në të cilën mjetet nuk duhet të lëvizin me shpejtësi më të madhe se lëvizja e këmbësorit dhe në të cilën lojërat për fëmijë janë të lejuara në tërë zonën?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë ngasjes nëpër motoudhë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “ Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”. Çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës e cila kalon përtej binarëve hekurudhorë ose të tramvajit në të njëjtin nivel, e cila mund të jetë e siguruar fizikisht me mbrojtëse dhe gjysmëmbrojtëse, me shenja të trafikut apo e pasiguruar?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të urdhrave të prera nuk e kanë formën e rrethit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Nëse vjen deri te ngecja në autoudhë, si duhet të sillen shoferët e automjeteve në kolona?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë dhe në cilin grup bën pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun për të gjitha automjetet, përveç motoçikletave pa rimorkio anësore?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme nëse në tabelën kontrolluese ndizet drita e kuqe e temperaturës?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Nën cilat kushte do të veprojë alkooli më shpejtë te shoferi?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?