Kosovë - Test 48

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A lejohet lëvizja e këmbësorëve në autostradë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë shënimet tërthore në rrugë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Sa është koha mesatare e reagimit te shoferi?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Për çka shërben pajisjet sinjalizuese te mjeti motorik?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të kenë parsysh shoferët e rinjë dhe pa përvojë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A lejohet përdorimi i telefonit mobil gjatë ngasjes?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk duhet të ndalum para shenjës STOP?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet personi që në çfarëdo mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Për çka shërben pajisjet sinjalizuese te mjeti motorik?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Nga cili moment fillon rruga e frenimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilën grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënje ka ndezja e dritës së gjelbër në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese ju njofton se duhet ta ndërroni shiritin e komunikacionit?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë përparësit e sistemit ABS?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Kur duhet të ndrrohet vaji dhe filteri i vajit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mundësojnë shikueshmërinë nga mjeti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si duhet të jenë pneumatikë (gomat) në të njëjtin bosht?