Test 49

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë pas automjetit të ndalur në defekt në autoudhë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ku fillon vlefshmëria e shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse automjeti i juaj ka mbetur në defekt në autoudhë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Nga çka varet koha e reagimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet zona në një qendër të banuar, e shënuar me shenjë përkatëse të trafikut, në të cilën mjetet nuk duhet të lëvizin me shpejtësi më të madhe se lëvizja e këmbësorit dhe në të cilën lojërat për fëmijë janë të lejuara në tërë zonën?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet personit i cili drejton biçikletën, mopedin dhe triçikletën?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat kushtet duhet të plotësojnë personat kur kafshët grahen natën ose ditën gjatë dukshmërisë së vështirësuar?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet pasur parasysh kur i afroheni një kryqëzimi me rrethrrotullim me shumë shirita të trafikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e bashkësisë së mjeteve të ngarkuara në defekt?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e ndërprerë në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese tregon shiritin e lirë për lëvizje?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Automjeti i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi elektrik i automjetit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka nënkuptojmë me sistemin frenues të mjeteve?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben freni ndihmës te mjeti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti gjatë ngasjes dhe të kursehet karburanti (Eko-ngasja)?