Kosovë - Test 49

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në autostradë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet kthimi majtas në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh para se të filloni ta bëni kthimin gjysëm rrethor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit motorik?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim nuk respektohet semafori?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz vetëm me fuqinë e shoferit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si bëhet kthimi djathtas nga rruga një kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryeshe?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar komunikacioni në vendkalimin hekurudhorë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që përveç ulëses së shoferit ka më së shumti tetë ulëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A mund të shfuqëzohet patentë shoferi?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Për çka shërbejnë dritat e pozicionit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet lëvizja prapa në tunel?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës në komunikacion e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e komunikacionit na ndalon komunikacionin në një kahje të lëvizjes?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë përparësit e mjetit të pajisur me katalizator?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Në cilat raste fiket motori, që të ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat mjete regjistrohen kur marrin pjesë në komunikacionin rrugorë?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët janë faktorët që shkaktojnë lodhjen e shoferit?