Kosovë - Test 5

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Jashtë vendbanimit, pas mjetit të ndalur në defekt, në çfarë distance duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autostradë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , ku ekziston edhe vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit defekt në autostradë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Kur shoferi posaçerisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
S i q u h e t . m jeti motorik dhe mjetet e bashkangjitura të cilat në komunikacion rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A duhet ti përdorni dritat e shkurta në tunel gjatë ditës?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon ngasjen në qytet?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A ju lejohet hyrja në kryqëzim deri sa në semafor është e ndezur drita e kuqe?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga pa sipërfaqe të ndërtuar rrugore dhe pa shtres rruge madje edhe në pikën e lidhjes me rrugën publike ka sipërfaqe të ndërtuar rruge?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër tunel?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet të paralajmrohen pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon ngasjen jashtë vendbanimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjës pran shkollës?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paraqet shenja në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim kthimin djathtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënieje ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
A duhet të regjistrohet rimorkio e lehtë kur merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
A pamundëson sistemi ABS blokimin e rrotave gjatë frenimit të vrullshëm?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që vjen dei te nxemja e motorit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si mund të ndikojë alkoholi tek shoferi?