Test 5

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
F ëmijët ndodhen pranë rrugës. Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës) tejkalon bashkësinë e mjeteve, në këtë situatë. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e shenjave të obligimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilën formë kanë shenjat e lajmërimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti me dy ose me tri rrota, tek i cili pa marrë parasysh mënyrën se si vihet në lëvizje, shpejtësia e konstruksionit nuk i kalon dyzet e pesë (45) km/h, kapaciteti i punës së motorit me djegie të brendshme është deri në pesëdhjetë (50) cm3 ose me fuqi të vazhdueshme që vihet në lëvizje me elektromotor i cili nuk e kalon fuqinë katër (4) kW?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë hyrjes në autoudhë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni që jeni duke lëvizur në rrugën dytësore?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të biçikletave dhe të mjeteve të tjera që lëvizin nëpër shiritin apo shtegun e biçikletave, e cila është e shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat rreziqe mund të shfaqen në rrugë një kah dhe me shumë shirita të trafikut?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur ju i afroheni kryqëzimit i cili është rregulluar me semaforë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili has në personin i cili punon në rrugë dhe e ka ngritur flamurin e gjelbër?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autoudhë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Sipas kësaj situate, a iu lejohet këmbësorëve kalimi i rrugës?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun në dy kahe?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet që dobësohet bateria?