Kosovë - Test 50

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Gjatë ngasjes kemi hasur në situatën si në foto, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të ngasni në rrugë me tre shirita, komunikacioni zhvillohet në dy kahje?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohsisht patentë shoferi?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do ngasni në rrugë me tre shirita, komunikacioni zhvillohet në dykahje?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesëmarrësi në komunikacion i cili në rrugë drejton mjetin rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore takohen mjetet e kategorisë së njejtë, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballkalimin?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Kur konsiderohen se janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz vetëm me fuqinë e shoferit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoret treguesi i drejtimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet rritur distanca e sigurisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjeteve me dy rrota?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës dykahëshe?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e komunikacioni?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë drita e verdhë vezulluese në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsin e kryqëzimit me rreth rrotullim?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Cili nga pjesëmarrësit në këtë kryqëzim lëviz i pari ?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon temperatura e ulët në kabinen e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka duhet të keni parasysh që ngasja të jetë ekonomike?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet sinajlizues të automjetit?