Test 51

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autoudhë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë më tepër se 50km/h jashtë zones urbane?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat pajisje nuk lejohen të përdoren gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet tejkalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë daljes nga motoudha?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat gjatësore ne rrugë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parakushtet që shoferi të marrë vendim të drejtë dhe të reagojë me kohë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të këmbësorëve nëpër këtë shtresë, e cila është shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni nëpër autoudhë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste natën në mjetin e parkuar nuk ka nevojë të jenë të ndezura dritat për shënimin e mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e simboleve te shenjat e rrezikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në tunel?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut, në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Pas cilës shenjë na lejohet lëvizja djathtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Parimisht cila dëme që i ka shkaktuar mjeti i mbulon sigurimi nga autopërgjegjësia?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si paraqitet lodhja gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?