Kosovë - Test 53

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në tunel?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i veturës nga ana e djathtë, në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Fëmija vrapon në rrugë, si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Për çka shërben pajisjet sinjalizuese te mjeti motorik?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ç’ka është më rëndësi për shoferin sa i përket shenjave të komunikacionit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë shënimet gjatësore në rrugë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si bëhet kthimi majtas nga rruga dy kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryshe?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet biçiklisitit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesëmarrësi në komunikacion i cili në rrugë drejton mjetin rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca ndërmjet mjeteve?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh sa i përket distancës së sigurisë nëse rruga është e rrëshqitshme?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet frenuar në teposhtëze të gjatë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çfarë na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen drejt?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë shkaktojnë lodhjen e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka ndikon në rritjen e shpenzimve të karburantit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te shoferi?