Test 53

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Nga cila anë ju lejohet anashkalimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndikojnë negativisht në sigurinë e trafikut rrugor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili synon që me mjet të fillojë tejkalimin?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në autoudhë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit defekt në autoudhë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës me dy kahe?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni që jeni duke lëvizur në rrugën dytësore?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Kur shoferi posaçërisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet personit i cili drejton biçikletën?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku fillon vlefshmëria e shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme kur autobusi është i ndalur në vendndalje e ju jeni duke lëvizur përballë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ju detyron të bëni kthimin gjysmërrethor?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Sipas kësaj situate, a iu lejohet këmbësorëve kalimi i rrugës?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet që dobësohet bateria?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?