Kosovë - Test 54

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Sa duhet të jetë diatanca e sigurisë, gjatë lëvizjes në rrugë të mbulluar me borë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në autostradë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të komunikacionit duhet të lëvizni?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Kur fillon vlefshmëria e shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik të cilin e lëshon organi kompetent dhe i cili dëshmon të drejtën për ta drejtuar kategorinë e caktuar të mjeteve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë tejkalimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si do të njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër autostradë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon rrugën një kahëshe?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës automobilistike, e destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me një apo me më shumë shirita komunikacionit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Pse ngasja në kthesa është e rrezikshme?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes me diell të fortë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjysëm barrierat kan filluar të ngritën?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çdo të thotë dora e ngritur lartë e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lajmron rekomandimin e shpejtësisë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si duhet të jenë pneumatikë (gomat) në të njëjtin bosht?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Sa duhet të jetë thellësi e pneumatikëve (gomave) të cilat konsiderohen pajisje dimërore?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
A duhet të regjistrohet rimorkio e lehtë kur merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
A pamundëson sistemi ABS blokimin e rrotave gjatë frenimit të vrullshëm?