Test 55

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë paralajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet te keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Kur duhet të rritet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në borë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në parashikimin e situatave në trafik?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A mund të anulohet patentë shoferi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse kryqëzimi është i rregulluar me shenja trafikut?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku është e ndaluar ngasja prapa?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet rrethana kur nuk mund të vihet re a të dallohet qartë ambienti në të cilin ndodhet pjesëmarrësi në trafik, në përgjithësi prej muzgut deri në agim, si dhe gjatë kushteve të vështira atmosferike nga agimit deri në muzg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në motoudhë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë nacionale?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e biçiklistit kur qarkullon në rrugë publike gjatë dukshmërisë së dobësuar?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat shpejtësi vlejnë në autoudhë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë drita e verdhë vezulluese në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon kryqëzimin me rrugën sekondare në kënd të drejtë nga të dy anët?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Automjet i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët janë faktorët që shkaktojnë lodhjen e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?