Test 56

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e trafikut dhe shenjat në rrugë në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka ndikonë në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti me dy ose me tri rrota, tek i cili pa marrë parasysh mënyrën se si vihet në lëvizje, shpejtësia e konstruksionit nuk i kalon dyzet e pesë (45) km/h, kapaciteti i punës së motorit me djegie të brendshme është deri në pesëdhjetë (50) cm3 ose me fuqi të vazhdueshme që vihet në lëvizje me elektromotor i cili nuk e kalon fuqinë katër (4) kW?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar nëse gjatë ngasjes është formuar pyka ujore (akuaplaning)?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon rrugën me një kah?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para dhe gjatë anashkalimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çfarë forme kanë shenjat e rrezikut?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ndikon alkooli më shpejt?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër rrugë me akull?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në cilin grupë të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur i afroheni kryqëzimit dhe në semafor ndriçon drita e kuqe?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon mbarimin e shpejtësisë më të vogël të lejuar?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, ç parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për ç’arsye timoni mund të tërheq anash gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çfarë ndikimi kanë amortizatorët e dëmtuar?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka duhet kontrolluar te automjeti që të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?