Test 57

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Shoferi e ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cili automjet është duke lëvizur drejt?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A ju lejohet tejkalimi në kryqëzim, i cili është rregulluar me shenjë të trafikut?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet të veprojnë pjesmarrësit në trafik kur domethënia e shenjës dallon nga rregulla e krahut të djathtë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja e ngritur ose e shënuar në një mënyrë tjetër, e cila gjendet në rrugën qarkulluese dhe e cila është caktuar për qëndrim të përkohshëm të këmbësorëve të cilët kalojnë nëpër rrugën për hyrje ose dalje nga mjeti që kryen transport publik?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilët shoferë e rrezikojnë sigurinë në trafik?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti me dy ose me tri rrota, tek i cili pa marrë parasysh mënyrën se si vihet në lëvizje, shpejtësia e konstruksionit nuk i kalon dyzet e pesë (45) km/h, kapaciteti i punës së motorit me djegie të brendshme është deri në pesëdhjetë (50) cm3 ose me fuqi të vazhdueshme që vihet në lëvizje me elektromotor i cili nuk e kalon fuqinë katër (4) kW?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të mbajë si shenjë identifikimi personi i verbër kur merr pjesë në trafik pa praninë e personit përcjellës?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i traktorit në pjesën e rrugës së kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
A iu lejohet lëvizja këmbësorëve në këtë situatë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim trafikun për automjetet të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët janë faktorët që zvoglojnë aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te shoferi?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?