Kosovë - Test 6

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë, gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Jeni ndalur për t’i zbritur fëmijët nga vetura, çka duhet të keni parasyshë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacionin rrugorë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si ndikon lodhja gjatë ngasjes natën?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat drita përdoren natën gjatë tejkalimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili afrohet kryqëzimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si mund të terhiqet mjeti motorik i cili është në defekt?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Per çka sherbejn vijat e dyfishta të nderprera?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nadalon komunikacionin për të gjitha mjetet me veprim motorik?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasje?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të bllokimit të motorit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktor ndikojnë negativisht në gjendjen psiko fizike te shoferi?