Test 6

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në tunel?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë hyrjes në motoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes të mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të trafikut e rregullojnë përparësnë e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga publike e paraparë vetëm për lëvizje të automjeteve, e cila është e shënuar si e tillë me shenjë përkatëse të trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat rastet mjeti nuk duhet t’i ketë të ndezura dritat?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si reagojnë fëmijët në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti me dy ose me tri rrota, tek i cili pa marrë parasysh mënyrën se si vihet në lëvizje, shpejtësia e konstruksionit nuk i kalon dyzet e pesë (45) km/h, kapaciteti i punës së motorit me djegie të brendshme është deri në pesëdhjetë (50) cm3 ose me fuqi të vazhdueshme që vihet në lëvizje me elektromotor i cili nuk e kalon fuqinë katër (4) kW?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i mjeteve drejtëpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e frenimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk lejohet ndërrimi i shiritave para kryqëzimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafiku?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
A duhet të respektojnë shenjën e dhënë nga polici të gjithë pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut tregon se jeni duke lëvizur në rrugën ku trafiku zhvillohet në një kah?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejm karburant (Eko-ngasja)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorët ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben “Kartoni i Gjelbër”?