Test 60

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në semafor janë të ndezura dritat me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë në të njëjtën kohë. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Gjatë ngasjes keni hasur në situatën si në foto. Ç keni parasysh?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Kur mjetet vijnë në kryqëzim nga kahu i kundërt dhe kthehen majtas, nga cila anë përballëkalohen?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes keni hasur një shtresë të madhe ujit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet të jetë radhitja e veprimeve për të vështruar trafikun nga prapa nëse doni ta bëni tejkalimin?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës qarkulluese që shërben për lëvizje të mjeteve rrugore në një kah me një apo me më shumë shirita të trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ku duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë gjatë tërheqjes së mjetit në defekt?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Pse aksidentet zingjirore janë më të shpeshta në autoudhë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka ndalohet në mjet?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet prej një shiriti në shiritin tjetër të trafikut për lëvizje në të njëjtin kah, për shkak të rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të ketë parasysh shoferi para se të filloj tejkalimin?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka paralajmrojnë shenjat e rrezikut?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim trafiku për mjetet transportuese?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si është e rregulluar përparsia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka shërben tabela kontrolluse (komanduese) në automjet?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat pije nuk lejohet të konsumohen drejtëpërdrejtë para dhe gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme nëse në tabelën kontrolluese ndizet drita e kuqe e temperaturës?