Test 7

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Kur duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër shi?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Nga çka varet koha e reagimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë hyrjes në motoudhë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat rreziqe mund të paraqiten gjatë anashkalimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse kryqëzimi është i rregulluar me shenja trafikut?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohësisht patentë shoferi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse e drejtoni traktorin?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Kur duhet të përdoret rripi i sigurisë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat kushtet duhet plotësuar nëse me mjet transportohen fëmijë në mënyrë të organizuar?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse e drejtoni traktorin?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e gjelbër vezulluese (me ndërprerje) në semafor?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë dhe në cilin grup bën pjesë?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e plotë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si paraqitet lodhja gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat pajisje mundësojnë punën e motorit?