Test 7

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i tramvajit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet shënuar automjeti i ndalur në autoudhë, për arsye defekti?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjesi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë denimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballkalimin?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës qarkulluese që shërben për lëvizje të mjeteve rrugore në një kah me një apo me më shumë shirita të trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka konsiderohet hyrje në trafik?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nese shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 50km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferët që kanë shkaktuar aksident nuk kanë të drejtë ta plotësojnë formularin evropian të aksidenteve, por duhet të njoftohet policia?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga publike e paraparë vetëm për lëvizje të automjeteve, e cila është e shënuar si e tillë me shenjë përkatëse të trafikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka konsiderohet sjellje e gabuar në trafikun rrugor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë tejkalimit të mjeteve me dy rrota?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra ?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilën grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmëron drita e semaforit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon kryqëzimin me rrugën sekondare në kënd të drejtë nga të dy anët?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë narkotikët (droga) në aftësitë e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
C. ilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatik (goma)?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko -fizike të shoferit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejmë karburantin?