Kosovë - Test 7

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A lejohet lëvizja e biçiklistëve në autostradë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Ngarkesa (barra) e cila transportohet me veturë, a është shënuar drejt?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në tunel, a duhet t’i përdorni dritat për ndriçim të rrugës?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që përveç ulëses së shoferit ka më së shumti tetë ulëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit bashkangjitë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë çkyçjes nga rruga e rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat mjete në defekt nuk lejohen të tërhiqen me lidhje të fortë (bigë)?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
S i q u h e t . m jeti motorik dhe mjetet e bashkangjitura të cilat në komunikacion rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinjë gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A duhet të jepni treguesin e drejtimit gjatë kthimit gjysëm rrethor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat veprime duhet shmangur gjatë ngasjes në teposhtëze të gjata?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet që gjatë ngasjes timoni i mjetit tërheq anash?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Ç’domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron përpjetëzën e rrezikshme?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër, si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Pse nuk ju preferohet që vazhdimisht të frenoni vetëm me frenim punues?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çfarë mundëson friksioni te mjeti?